How the profit come? (กำไรจาก Forex มาได้อย่างไร )🏅

ผลกำไรนั้นได้มาจากผลต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนคู่เงินสองสกุล เช่นสมมุติว่า ค่าเงิน USD 1 $ มีค่าเท่ากับ 100¥ ดังนั้น เงิน 1000$ จะแลกได้ทั้งหมด 100,000 ¥ ในเวลาผ่านไป ค่าเงิน USD เเข็งขึ้น โดยค่าเงินเปลี่ยนจาก USD1$ ค่าเท่ากับ 120¥ หมายความว่า หากต้องการเงิน USD1000$ ต้องนำเงิน JPY มาแลกถึง 120,000¥ ส่วนต่างของเงินเยนนี่เองที่ทำให้เกิดกำไรขาดทุน

ซึ่งในกรณตัวอย่างนี้ หากถือเงิน USD เอาไว้ ได้กำไร แต่หากถือ JPY เท่ากับขาดทุนนั่นเอง

About the Author

Dahran.WB

Options and Forex trader
10 year experience in stock market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts